Strategier och utveckling

FÖRSTUDIE: Barn och sång: barnens rätt till sin röst (KMA, 2019)

På uppdrag av Kungl. Musikaliska akademien görs en förstudie inför lansering av ett nationellt flerårigt pedagogiskt- och forskningsprogram.  Förstudien ska samverka med en forskningsstudie av doktoranden David Johnson vid Musikhögskolan i Malmö. Syftet är att ta fram och tillgängliggöra pedagogiskt material för lärare på alla nivåer, ett utbildningsprogram, ett klingande projekt i pilotform på flera orter…

UTVECKLINGSCHEF: Betaniastiftelsen (2018)

Sedan januari 2019 är jag anlitad som utvecklingschef för Betaniastiftelsen med kontor i Stockholm men med verksamhet över hela landet samt på webben. Här utvecklar vi nya sätt att öka kunskapen inom vård och omsorg vad det gäller vård vid livets slut, möjligheterna till existentiellt stöd och själavård, samt hur kulturen kan vara en kraftkälla…

KONSULT: Konferens om kulturens digitalisering / STRING Network (2017)

Under hösten arrangerar Musik i Syd på uppdrag av Region Skåne och STRING Network en konferens i syfte att knyta kultur och kreativa näringar samman för ökat samarbete och kunskapsutbyte i STRING-regionen: Denmark, Southern Sweden and Germany all stands to gain a lot if the political, economic and cultural bounds between the city regions of Copenhagen/Öresund…

Utvecklingsledning: Kultur och Existentiell hälsa, Betaniastiftelsen (2017)

Betaniastiftelsen startades år 1900 i Göteborg på initiativ av Anna Caiser, operationssköterska vid Sahlgrenska sjukhuset. Syftet var att kunna erbjuda vård även till mindre bemedlade personer och de mest hjälpbehövande. Sedan starten har Betaniastiftelsen arbetat utifrån en helhetssyn på människan för att öka livskvaliteten för människor som befinner sig i vård och omsorg. Man har drivit…

Rapport/Analys: Dalateaterns digitala sändningar (2016)

Under sex år har Dalateatern haft offentligt stöd för att utveckla formerna för interaktiv digital överföring till biografer av föreställningar som inte har varit möjliga att turnélägga till mindre spelställen. Den typen av sändning innebär att publiken i biografen ser föreställningen i realtid på sin vita duk, och att skådespelarna och publiken i teatersalongen samtidigt kan se…

Utvecklingsledning: Ökad närvaro av konst och kultur i vårdmiljöer, Betaniastiftelsen (2016)

En modern kulturarena i vården – ett sätt att fortsätta leva! Sedan 2014 drivs ett utvecklingsarbete som syftar till ökad närvaro av konst och kultur i vårdmiljöer. Jag leder arbetet på uppdrag av Betaniastiftelsen, Stockholm. Utvecklingsarbetet är nationellt och sker i samarbete med Norrbottens läns landsting och Studio Acusticum i Piteå samt stöds av Kulturrådet. Läs…

Svenska kyrkan – Kyrkoliv och samhällsansvar: Mentorskap gällande kyrkan i det offentliga musiklivet (2015)

Under 2015 går jag på uppdrag av Svenska kyrkan nationellt in som mentor gällande kyrkans och kyrkomusikens ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige. Svenska kyrkan är en av Sveriges absolut största konsertarrangörer och den arbetsgivare som anställer flest frilansmusiker. Man har en körverksamhet som omfattar över 100 000 körsångare och högskoleutbildade kyrkomusiker…

Utvärdering: Körcentrum Syd, Lund universitet (2014)

På uppdrag av Lunds universitet har jag utvärderat Körcentrum Syds verksamhet 2011-2013. Sammanfattning: Utvärderingen visar att Körcentrum Syd under verksamhetsperioden har mött sitt uppdrag på ett förtjänstfullt sätt och därmed uppfyllt sina mål. Vidare åskådliggör utvärderingen hur den höga kompetens som samlas i centrumbildningen stimulerar till ny kunskap, stärker körlivets ställning i regionen samt gör…

Festivalstudie: Publikutveckling inom samtida musik, Kultur i Väst/Resurs Ny Musik RNM (2014)

(Januari, 2014) Resurs Ny Musik är Västra götalandsregionens nya nätverksforum för publikutveckling inom samtida musik. I en studie som genomförs under 2014 vill man undersöka hur publikarbetet formas hos några av landets viktigaste festivaler för genren – New Directions (Piteå/Luleå), Sound of Stockholm (Stockholm), Göteborg Art Sounds/GAS-festivalen (Göteborg), GEIGER (Göteborg) och Kalvfestivalen (Kalv). Syften med…

Kvalitetsansvar/Projektstöd: Kulturella Rendezvous inom vård och omsorg, nationellt utvecklingsarbete 2014-2016, Piteå kommun (2014)

I januari 2014 startade Digital Live Arena (DLA) vid Studio Acusticum i Piteå sina sändningar av konserter till sjukhus och äldreboenden. Utvecklingsarbetet är nationellt med start i Norrbottens län, och genomförs i syfte att skapa nya kulturella mötesplatser för äldre och sjuka och deras anhöriga, utveckla formerna för digital kulturdistribution till målgruppen samt att genom…