Internationella relationer och kulturdiplomati

Rapport: Fristad för hotade kulturskapare – en modellbeskrivning (2019)

I en rapport finansierad av Svenska kulturfonden och Kulturfonden för Sverige och Finland beskrivs modeller för svenska fristäder i syfte att underlätta för finlandssvenska orter att ta steget att bli fristäder för hotade författare, musiker, konstnärer eller andra kulturskapare, journalister, bloggare osv. Sverige är det land i världen som idag har flest av de 70-talet…

KONSULT: Konferens om kulturens digitalisering / STRING Network (2017)

Under hösten arrangerar Musik i Syd på uppdrag av Region Skåne och STRING Network en konferens i syfte att knyta kultur och kreativa näringar samman för ökat samarbete och kunskapsutbyte i STRING-regionen: Denmark, Southern Sweden and Germany all stands to gain a lot if the political, economic and cultural bounds between the city regions of Copenhagen/Öresund…

Region Skåne/Musik i Syd: Ansökan till Kreativa Europa (2016)

På uppdrag av Musik i Syd samordnar jag en ansökan till Kreativa Europa på initiativ av Region Skåne. Förprojektering inleds i april. Projektet syftar till att genom modellen Developer-in-Residence – Region Skånes stödmetod för kulturens digitalisering – skapa samverkansytor mellan kultur och kreativa näringar. Målet är att genom verksamhetsutveckling, med hjälp av digitalisering, nå personer som…

SafeMuse: Presentation av rapporten ”My power is the people!”, Music Freedom Day i Harstad (2016)

Under Music Freedom Day i Harstad – The art of Activism • The art of Pacifism – den 3 mars presenterar jag min rapport som gjorts på uppdrag av Malmö stad gällande implementeringen av Malmös fristadsprogram för musiker. Rapporten är baserad på samtal med fristadsmusikern Ramy Essam från Kairo, i residens i Malmö 2014-2016. Rapporten…

Malmö stad: Rapport om implementering av Malmös första fristadsprogram för musiker (2015)

Rapport: ”My power is the people! says Ramy Essam” (sve) Rapport: ”My power is the people! says Ramy Essam” (eng) På uppdrag av Malmö stads kulturförvaltning ingår jag under året som följeforskare i Malmö stads fristadsprogram. Fokus ligger på breddning av programmet från att enbart ha tagit emot författare till att nu även erbjuda en fristad…

STIM:s promotion-nämnd: Förstudie om främjandeaktiviteter i utlandet (2013)

Uppdragsgivare: Stims promotionnämnd (SPN). FÖRSTUDIE: ”Vad ska vi göra, hur och med vem? Nya modeller för främjandeinsatser för svensk musik i utlandet” Med förstudien söker SPN nya aktivitetsformer för att bättre synliggöra svenska förlag, tonsättare, komponister, låtskrivare och deras musik. Förstudie: Nya former för promotion – Vad ska vi göra, hur och med vem?

Utbildning: MA International Relations and Cultural Diplomacy (2013)

Under 2013 inleddes studier i Berlin – Masters of International Relations and Cultural Diplomacy. Utbildningen är knuten till europafakulteten vid Babeş-Bolyai University i Cluj-Napoca, Rumänien, med campus i Berlin. Examen planeras till 2015. Syfte är att tillgodogöra mig ny och relevant kunskap för att arbeta mer med frågor gällande dels konstnärlig frihet, yttrandefrihet och fristäder…

Musik i Syd: Presentationsmaterial inför ISPA-kandidatur (2012)

Utformning av material inför besök i Malmö/Köpenhamn av delegation från ISPA – International Society for the Performing Arts. Malmö kandiderade under 2012 parallellt med Madrid till att stå värd för ISPA-konferens sommaren 2015. I januari 2013 tilldelades Malmö värdskapet för 2015. Se materialet i sin slutgiltiga form: ISPA BID MALMO 2015

Nordiska ministerrådet: Konsultation kulturstrategi (2012)

Nordiska ministerrådet lade hösten 2012 fram ett förslag om ny nordisk kulturstrategi 2013-2020 som beslutades på Nordiska rådets session i Helsingfors i november 2012. Kulturavdelningen hämtade in synpunkter på de fem teman som strategin vilar på: Det bærekraftige Norden – Det kreative Norden – Det interkulturelle Norden – Det unge Norden – Det digitale Norden. Strategin: Nordic Council of Ministers Strategy…