Strategier och utveckling

Musik i Syd: Projektledare av utvecklingsprojekt Digitala scener 2013-2015

Digitala scener 2013 – 2015: Utveckling av nya konsert- och produktionsmiljöer för regionens musikliv. Musik i Syds digitala utvecklingsprojekt Digitala scener genomförs i syfte att tillgängliggöra Musik i Syds utbud genom digital teknik, skapa regional samverkan inom området samt visa på hur digitaliseringen även möjliggör konstnärlig utveckling och regional synlighet. Målsättningen är att vid projekttidens…

Riksteatern Stockholm: Breddat arrangörskap (2012)

En förstudie om förutsättningar för ökad dialog och regional utveckling. Förstudie: Breddat arrangörskap STOCKHOLM

STIM:s promotion-nämnd: Förstudie om främjandeaktiviteter i utlandet (2013)

Uppdragsgivare: Stims promotionnämnd (SPN). FÖRSTUDIE: ”Vad ska vi göra, hur och med vem? Nya modeller för främjandeinsatser för svensk musik i utlandet” Med förstudien söker SPN nya aktivitetsformer för att bättre synliggöra svenska förlag, tonsättare, komponister, låtskrivare och deras musik. Förstudie: Nya former för promotion – Vad ska vi göra, hur och med vem?

Sakkunnig i styrgrupp: Digital Live Arena (2010-2011)

Digital Live Arena – musik och kultur online – vid konserthuset Studio Acusticum i Piteå. Under 2012 övergick min funktion till följeforskning på uppdrag av Norrbottens läns landsting, se här. Studio Acusticum DLA Play

Nordiska ministerrådet: Konsultation kulturstrategi (2012)

Nordiska ministerrådet lade hösten 2012 fram ett förslag om ny nordisk kulturstrategi 2013-2020 som beslutades på Nordiska rådets session i Helsingfors i november 2012. Kulturavdelningen hämtade in synpunkter på de fem teman som strategin vilar på: Det bærekraftige Norden – Det kreative Norden – Det interkulturelle Norden – Det unge Norden – Det digitale Norden. Strategin: Nordic Council of Ministers Strategy…

Landstinget Gävleborg: Översyn av IDKA (2012)

Uppdragsgivare Landstinget Gävleborg, Förvaltningen Tillväxt och regional utveckling. Översyn av Institutet för Digitala Konstarter (IDKA): ”En mötesplats för nödvändiga uttryck” (2012) Se IDKA samt Rapport IDKA

Kulturrådet: Arrangörsfrågor (2012)

Konsultation angående frågor gällande bidragsgivning till musikarrangörer och fria grupper samt samspelet med regional musikverksamhet.

Region Skåne/Kultur Skåne: Resurscentrum för scenkonst (2011)

Förstudie: Produktionsledets roll och behov inför Resurscentrum för scenkonst samt sammanfattande analys och förslag. Se: Förstudierna på Kultur Skånes webbplats Rapporterna direkt: Förstudie inför resurscentrum i Skåne: Produktionsledets roll och behov INKL. Förstudier inför resurscentrum – sammanfattande analys och förslag.  

Riksteatern Skåne: Breddat arrangörskap (2011)

Förstudie: Breddat arrangörskap inför Resurscentrum för scenkonst (2011) Rapport (pdf): FÖRSTUDIE: ”Breddat arrangörskap. Uppbyggnad av arrangörscentrum hos Riksteatern Skåne”

Statens Musiksamlingar: Konsultation nya myndighetsförordningar (2010)

Engagerad som en av två konsulter för utformning av myndighetsinstruktion och bidragsförordning för Statens musikverk (2010). Länk till webbsida med Instruktion och förordning Statens musikverk